OKNA DO ŠKOLY – zápis z rady obce aneb jak vyrobit křivé obvinění

Podpultový prodej pozemků z majetku obce
6. 6. 2020
Skládka- poplašná zpráva na zastupitelstvu obce prosinec 2019
10. 6. 2020
Podpultový prodej pozemků z majetku obce
6. 6. 2020
Skládka- poplašná zpráva na zastupitelstvu obce prosinec 2019
10. 6. 2020

M. Kovács pokračuje v nekalých praktikách L. Hrabalové. Takto zapsal nepravdivé údaje, aby vyrobil nějaké moje pochybení.

Citace ze zápisu:

  • „Nabídka dodavatele oken, kterou navrhoval schválit bývalý SO Vít Záboj neodpovídala podmínkám a požadavkům dotačního titulu…“
  • „Zadáním zakázky s parametrem 1,16 W/m2.K. by byly porušeny podmínky k uznání dotace…“
  • „Rovněž tak bylo vysloveno, že bývalý SO Vít Záboj v tomto ohledu pochybil a způsobil toto prodloužení záměru realizace výměny oken na budově ZŠ v Dolních Dunajovicích.“

Zápis z rady obce, který byl rozeslán zastupitelům je příkladnou ukázkou účelového překrucování skutečnosti s cílem očernit odvolaného starostu Víta Záboje.

V tomto zápise však byly záměrně uvedeny smyšlené údaje, lživá tvrzení a falešná obvinění mojí osoby.

Nová, zrekonstruovaná rada obce ( od 22. 4. 2020) ve složení

starosta Mgr. Josef Hasník
místostarosta Ing. Miroslav Kovács
radní Luboš Hron, Jiří Zámečník, Lenka Hrabalová

se sešla na svém prvním zasedání a ihned se předvedla opravdu ukázkově. Především nový místostarosta M. Kovács jako zapisovatel. 

Citace části zápisu ze zasedání rady obce, jak ho zapsal M. Kovács:

"Vladimír Mikel popisuje problematiku dotace na výběrové řízení k výměně oken a žádosti o dotaci.
Nabídka dodavatele oken, kterou navrhoval schválit bývalý SO Vít Záboj neodpovídala podmínkám a požadavkům dotačního titulu.Zásadním vadou nabídky bylo nedodržení hodnoty součinitele prostupu tepla oken, kdy požadovaných 0,96 W/ m2.K, nebylo u dodavatele splněno a byly nabídnuty okna se součinitelem prostupu tepla v hodnotě 1,16 W/m2.K.
Zadáním zakázky s parametrem 1,16 W/m2.K. by byly porušeny podmínky k uznání dotace. Chyba však nevznikla u navrhovaného dodavatele oken. Navržený dodavatel oken nebyl obeznámen s touto podmínkou, proto nabídl okna s větším součinitelem prostupu tepla.
Pan Mikl uvedl, že proběhlo na obci jednání s panem Stránským, za přítomnosti SO, MSO, pana Mikla a paní Trčkové. Pan Stránský dlouhodobě spolupracuje se ZŠ DD a obcí DD ve věci řešení projekční činnosti a vyřizování žádostí na dotace. Pan Stránský doporučil nerealizovat nyní objednání oken s ohledem na to, že si nejsme jisti, jak bude žádosti vyhověno. Až po akceptaci žádosti doporučuje otevřít otázku výběru dodavatele oken se splněním podmínek žádosti o dotaci. S tímto názorem a návrhem se všichni přítomní na tomto jednání ztotožnili a to s ohledem na obezřetnost.
Rovněž tak bylo vysloveno, že bývalý SO Vít Záboj v tomto ohledu pochybil a způsobil toto prodloužení záměru realizace výměny oken na budově ZŠ v Dolních Dunajovicích.“
Konec citace.

Na tuto radu jsem nebyl přizván a tak probíhalo jednání o mě beze mne.

Celý tento projednávaný bod však neodpovídá skutečnosti. M. Kovács jej záměrně zapsal tak, aby ze zápisu vyplynulo, že odvolaný starosta Vít Záboj pochybil a M. Kovács tím mohl  ukázat, že jeho odvolání z místa starosty bylo opodstatněné. Opak je však pravdou.

Na následující radě obce, které jsem se již zúčastnil jsem přítomným radním položil dotaz, jak pan Mikel a radní dospěli k výše uvedeným hodnotám prostupu tepla, které jsou v zápise uvedeny. Vždyť jsem předal spolu s nabídkami na výměnu oken také dokument od dodavatele p. Konečného, který nabízel okna s hodnotami, které nejen že splňovaly požadované parametry a to na hodnotu 0,88 W/m2, která je ve výsledku ještě lepší než hodnota 0,96 W/ m2 požadovaná pro uznání dotačních podmínek. Dodavatel tedy deklaroval, že jeho nabídka více, než splňuje dotační zadání.

Starosta obce J. Hasník řekl, že tato informace o hodnotách byla uvedena v předložené nabídce od pana Konečného.

Odpověděl jsem, že to není pravda. Nabídka pana Konečného na výměnu oken tyto hodnoty neobsahovala.

Mgr. Mikel konstatoval, že volal J. Hasníkovi, že se zápisem v této podobě nesouhlasí.

Starosta J. Hasník k mému dotazu také oznámil, že se jednalo o pracovní zápis, který je již opravený.

Druhý den ráno jsem zašel do kanceláře OÚ, kde mně starosta ukázal již opravený zápis, ve kterém věta o mém pochybení byla odstraněna. Ostatní chybné údaje o hodnotách však v zápise zůstaly a z textu tak nadále vyplývá, že jsem jako starosta pochybil. Účelovost tohoto zápisu tedy zůstala.

Údaje o hodnotách 1,16 W/m2, které jsou v zápise uvedeny, nejsou obsaženy v nabídce dodavatele a jsou smyšlené. Je to účelová lež. Není tedy pravda, že jsem navrhoval schválit nabídku, která neodpovídala podmínkám a zadání dotačního titulu a není pravda, že podmínky zadání dotace by byly porušeny. Je to výmysl M. Kovácse a jeho způsob překrucování skutečností a předkládání svých lživých tvrzení ostatním.

Opakuji, že v době jednání rady obce, ze které byl tento zápis pořizován, byly všechny podklady k této akci na obci k dispozici.

Spíše to tedy vypovídá

a)  o nepřipravenosti předkladatele tohoto bodu na jednání rady obce

b)  o záměru správné údaje před radními, zastupiteli a veřejností zatajit a předložit údaje lživé

c) o úmyslném zapsání smyšlených údajů s cílem zakázku nezadat a současně mne pošpinit, o čemž vypovídá poslední citovaná věta zápisu.

Také je důležité zdůraznit, že o potřebě objednat výrobu oken tak, aby se celá akce stihla realizovat o letních prázdninách, jsem jednal se zpracovatelem žádosti o dotaci, kterým jsem byl ubezpečen, že zakázku můžeme vysoutěžit a výměnu oken zrealizovat bez ohledu na to, kdy budou dotace vyřešeny. Také s ředitelem školy V. Mikelem jsme se shodli, že objednávku na okna s ohledem na prázdninový termín realizace odsouhlasíme na radě obce a odešleme co nejdříve. Pokud by se stalo, že dotace z jakýchkoliv důvodů přiděleny nebudou, zrealizujeme celou akci z rozpočtu obce, kde pro letošní rok jsou finanční prostředky na tuto akci vyčleněny.

Tento můj postoj pan Mikel přivítal. Nerozumím tomu, proč nyní změnil svůj názor a postoj.

Pokud bylo na radě obce vysloveno jak se uvádí v zápise, že bývalý starosta Vít Záboj v tomto ohledu pochybil a způsobil toto prodloužení záměru realizace výměny oken na budově ZŠ v Dolních Dunajovicích, je toto tvrzení nepravdivé a křivě obviňující.

Kdybych nebyl odvolán z pozice starosty, objednávku bych odeslal a v termínu letních prázdnin by se výměna oken postupně realizovala.

Ti, kteří na uvedeném jednání rady obce rozhodli jinak a v zápise se píše, že se s tímto rozhodnutím se všichni přítomní ztotožnili, jsou zodpovědni za:

  • Odsunutí termínu zadání a samotné realizace.
  • Finanční ztrátu, protože okna nebudou vyměněna před topnou sezonou 2020/21 a současná okna vykazují velkou tepelnou ztrátu.
  • Cenová nabídka na výrobu oken má časově omezenou platnost. Ceny mohou být vyšší.
  • Výměna se neuskuteční souběžně se stavebními úpravami tříd, které jsou plánovány na letní prázdniny což sebou ponese navýšení nákladů.

Co z toho vyplývá:

Pokud je zápis ze zasedání rady obce obrazem toho, jak jednání skutečně probíhalo, je zápis z tohoto pohledu v pořádku. Zůstane zdokumentováno jak rada jednala.

Případná oprava je možná pouze novým zápisem z dalšího zasedání rady obce, kde se vzniklá chyba napraví dalším zápisem s vysvětlením, případně s doložením dokumentů proč se novým zápisem ten původní napravuje. 

Je nepřípustné, aby zápis, který byl rozeslán zastupitelům, byl po upozornění na závady v něm označený jako zápis pracovní s tím, že už je upraven. To je absurdní a nezákonné. Pokud tato slova na zasedání rady obce byla vyslovena, musí být zaprotokolována. Pokud nezazněla, zapisovatel zápisu lže. Navíc ze zasedání rady obce se pořizuje audio záznam právě z důvodu správnosti pořizovaného zápisu.

Mimochodem žádná nová verze zápisu nebyla zastupitelům dodnes rozeslána  a tak informace o mém údajném pochybení, která byla všem zastupitelům kromě mne rozeslána, stále platí. A je cíleně rozšířena do širokého okolí.

Možná, že to ještě není poslední verze zápisu? Avšak tento zápis je již ověřený L. Hronem.

Pokud však neproběhlo jednání na zasedání rady obce tak, jak je popisováno, jedná se o záměrné následné zkreslení skutečnosti zapisovatelem M. Kovácsem s cílem mne pošpinit a vyrobit problém. Opakuji, že V. Mikel se od takto napsaného zápisu distancoval se slovy, že s takto napsaným zápisem nesouhlasí.

V každém případě je to ukázka další účelové manipulace místostarosty M. Kovácse, nyní navíc ve spolupráci s radou obce a přítomnými zastupiteli. Nově zrekonstruovaná rada obce si tímto odporným činem vyrobila velmi závažný problém a jednoznačně tak deklaruje ihned na svém prvním zasedání svoji nedůvěryhodnost. A nový místostarosta M Kovács, který dříve jako radní tolik dbal na přesnost a doslovnost zápisů a kvůli kterému jsme na jedné z posledních rad obce strávili cca 1,5 hodiny jen jeho připomínkami k zápisu z minulé rady, nyní vytvoří tento paskvil. A přesně toto je ukázkou jeho způsobu manipulace se skutečnostmi a s lidmi. Nebýt to nezákonné a křivácké, bylo by to k smíchu jako celé toto divadelní dějství na naší obci včetně jeho hlavních představitelů.

Doplnění k tomuto tématu:

Dne 1. 2. 2020 jsem obeslal sms zprávou všechny zastupitele s žádostí o operativní schůzku z důvodu nutnosti rozhodnout právě o podání žádosti o dotaci na okna ZŠ, aby se stihl termín podání. Dostavil se V. Mikel, O. Šimoník, P. Holec a já. D. Kopřiva se zúčastnil telefonicky. Nikdo další nepřišel, nezavolal, nereagoval.

To dokresluje, jaký zájem o práci na obci ve skutečnosti měla bývalá místostarostka L. Hrabalová a současný místostarosta M. Kovács. Spousta slov a "skutek utek". Pouze vše bojkotovali. Sami se distancovali od skutečné práce pro obec a pouze mluvili a mluvili.

Díky tomu, že jsme se alespoň v tomto složení sešli a shodli se na podání žádosti o dotaci, mohl jsem tuto žádost podat v termínu. V opačném případě bychom termín nestihli a veškerá dosavadní práce s vyřizováním žádosti by byla zmařená.

Toto jsou FAKTA.

Pokud bude obec řídit demagog s manipulátorem a jejich přisluhovači, máme se na co těšit. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *