Podpultový prodej pozemků z majetku obce

Prvky ÚSES
2. 6. 2020
OKNA DO ŠKOLY – zápis z rady obce aneb jak vyrobit křivé obvinění
10. 6. 2020
Prvky ÚSES
2. 6. 2020
OKNA DO ŠKOLY – zápis z rady obce aneb jak vyrobit křivé obvinění
10. 6. 2020

Podpultový prodej obecních pozemků

V roce 2017 došlo k prodeji obecních pozemků. To by nebylo nic zvláštního, pokud by byly prodány podle zákona, transparentně a s možností účasti veřejnosti. Opak je však pravdou. Tyto pozemky byly z majetku obce prodány nezákonným způsobem a konkrétním zájemcům bez účasti veřejnosti.
Toto vše pod taktovkou tehdejšího starosty Mgr. Josefa Hasníka.

Celá kauza je popsána v tomto příspěvku.

 

 

 

Podpultový prodej obecních pozemků

Na zastupitelstvu obce 12. 7. 2017 došlo k prodeji pozemků z vlastnictví obce Dolní Dunajovice , konkrétně pozemku p.č. 5356/4 a p.č. 5356/5. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by tento prodej proběhl zákonným zpusobem. Opak je však pravdou:

 

Zákon o obcích č. 128 Sb., § 39
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

 

Původně se jednalo o jeden pozemek p.č. 5356/1, který byl ve vlastnictví obce jako území pro biotop.

Dne 15. února 2017 obec zveřejnila úmysl prodat malou část (18m2)tohoto pozemku společnosti E-ON za účelem stavby trafostanice (TS):

Bylo vyvěšeno:

- část pozemku p.č. 5356/1 v k.ú Dolní Dunajovice – orná půda

Na základě GP vznikl pozemek p.č. 5356/3 oddělený pro uvedený záměr E-ONU pro stavbu TS.

 

Na ZO dne 12.7. 2017 byly prodány úspěšným zájemcům pozemky ve vnitrobloku mezi ulicemi Zahradní a Polní, nyní ulice Nová.

Na tomto zasedání zastupitelstva obce současně oznámil starosta obce Josef Hasník, že má nabídku na odkoupení části pozemku p.č. 5356/1 od dvou zájemců, kteří neuspěli se svou nabídkou na koupi pozemků v lokalitě mezi ulicemi Zahradní a Polní. A protože prý tento pozemek p.č. 5356/1 ( prodloužení ulice U Vodárny) již byl v nabídce k prodeji, byl řádně vyvěšen a více zájemců nemáme, můžeme ho tedy okamžitě prodat.

Současně sdělil, že rada obce doporučuje prodej schválit. Záměrně však zastupitelům nepodal informaci, že tento záměr prodat část pozemku byl zveřejněn v únoru 2017 za účelem stavby trafostanice E-On, jak je uvedeno výše a ne za účelem stavby RD.

Jednoznačně se se jedná o porušení výše citovaného zákona o obcích.

Na základě takto podané informace od starosty obce odsouhlasili zastupitelé prodej panu J. Š. a panu R. B., kteří byli těmi jedinými žadateli (!) a nabídli obci za tyto pozemky konkrétní cenu, oba shodně ve výši 700,-Kč/m2 bez DPH.

Oprávněně tedy vyvstává otázka, zda bylo vše dopředu a zákulisně dohodnuto mezi uvedenými zájemci a starostou obce, případně také s některými zastupiteli a s vědomím nezákonného jednání.

 

A zde je ten problém:
1. Dohledat nabídku prodeje tohoto pozemku na stránkách obce nebylo a není možné. Pouze tu z února 2017 pro E-On.

2. Další problém je v tom, že tento pozemek skutečně byl vyvěšen a byl nabídnut k prodeji jako orná půda (viz níže zkopírovaný příspěvek z FB) a nikoliv jako stavební pozemek pro výstavbu RD, jak tomu bylo v případě nabídky prodeje pozemků v lokalitě mezi ulicí Zahradní a Polní. Pokud by totiž byl tento pozemek obcí takto nabízen, jistě by se našlo mnoho dalších zájemců o koupi. Podobně, jako tomu bylo v případě následného prodeje dalších dvou zbylých parcel z tohoto pozemku. Zde bylo zájemců 14 a ne jenom dva výše citovaní. Proč tedy nebyly i tyto pozemky vyvěšeny na prodej pouze jako orná půda? Nebo jinak: Proč nebyly zmiňované pozemky vyvěšeny jako orná půda za účelem stavby RD?

Ze situace evidentně vyplývá, že starosta svým jednáním cíleně obelstil zastupitele (já jako zastupitel a nejsem sám, se tak cítím). Je ovšem možné, že někteří zastupitelé o všem věděli, ti obelstěni nebyli a s tímto nezákonným jednáním souhlasili a podíleli se na něm. Starosta exkluzivně prodal pozemky výše jmenovaným zájemcům, z nichž jeden byl v té době radním a členem starostovy kandidátky z posledních voleb.

Další spojitost lze hledat také v mém odvolání z pozice místostarosty v únoru 2016, kdy právě J.Š. pro mé odvolání také hlasoval aby byl následně zvolen do rady obce. Tento prodej obecního pozemku lze chápat  jako odměnu za dosavadní i budoucí podporu Josefa Hasníka. Mimochodem ta podpora a vděčnost evidentně funguje - viz hlasování o mém odvolání z funkce starosty v dubnu 2020.

Také to ale současně znamená, že pozemky měly být nabídnuty a následně prodány například obálkovou metodou nejvyšší nabídce, tedy výhodněji pro obec, ale především transparentně s možností účasti veřejnosti.

Postupně, jak o tomto případu diskutujeme s občany, vyplývá na povrch, že konkrétních zájemců stavět v této lokalitě bylo více, avšak byli z OÚ vykázáni se sdělením, že tyto pozemky nejsou na prodej!

Do té doby jsem si myslel, že toto v naší obci není možné. Bohužel jsem se hluboce mýlil.

Také je jisté, že pokud bych nebyl před tímto nezákonným činem starosty obce Josefa Hasníka odvolán z pozice místostarosty a z rady obce, NIKDY by se nemohl tento podraz uskutečnit. A toto jsou ty pravé důvody mého odvolání tenkrát z pozice místostarosty a nyní z pozice starosty. Jsem čestný a neúplatný, vždy jednám férově, otevřeně a transparentně. Na podrazech se se mnou nikdy nedá  domluvit. A to je pro falešné hráče zásadní problém. Proto jsem těm, kteří mne odvolávali v roce 2016 a v roce 2020 překážel a překážím i nyní. 

3. V zápisu z rady obce ze dne 12.7.2017, která se konala v den zasedání zastupitelstva obce, na kterém byly tyto pozemky prodány je dohledatelné, že oba zmínění žadatelé požádali o odkup části pozemku 5356/1.

 

Záměr prodat pozemek byl vyvěšen již 17.5.2017 - 26.5.2017. Tento záměr však rada obce neprojednala ani neodsouhlasila.

Zveřejnění bylo vyvěšeno pouze10 dní!

Dle výše citovaného zákona musí být zveřejněno min. 15 dní!

 

Informaci o zájmu koupit tento pozemek dostala rada obce od starosty až 12.7.2017, v den zasedání zastupitelstva.

 

Prodej pozemků by také musel být jedním z bodů programu jednání zastupitelstva. Starosta Josef Hasník pro prodej těchto pozemků využil zveřejněný záměr prodeje pozemků na ulici Nová.

 

Jednalo se tedy o jasný a promyšlený záměr, jak z majetku obce vzít a následně prodat pozemky konkrétním osobám a navíc si pojistit, aby se o ně nepřihlásilo více zájemců. To se výše popisovanou lstí skutečně také podařilo. Málem to však nevyšlo, když přece jenom bystrému oku zájemce hledajícího možnost stavby RD v naší obci neuniklo krátkodobé vyvěšení nabídky k prodeji pozemku - orné půdy - na p.č. 5356/1.

 

Zde přikládám zkopírovaný příspěvek z diskuse na FB z této doby, který dokresluje celou situaci z pohledu občana naší obce, který měl o konkrétní pozemek zájem:

"Petra Kvardová: Pravidelně už nějaký ten pátek sleduji obecní stránky, právě kvůli možnosti koupě staveb. pozemku. Všimli jste si někdo, prosim, kdy a za jakých podmínek byly prodány současné parcely na ulici U Vodárny č. 5356/4 a č. 5356/5 ? Dne 17. 5. 2017, tzn.ve stejný čas jako byly nabízeny pozemky mezi ulicemi Polní a Zahradní, vyvěsila obec na svých inter.strankách odprodej orné půdy parc. č. 5356 o výměře 2 039 m2. Dne 25. 5. 2017 jsem se byla informovat na stavebním úřadě v Mikulově o možnosti výstavby na uvedené parcele. Zde mi bylo sděleno, že tento pozemek se nachází v zastavitelné zóně, tudíž se tu může ihned stavět, i když se zde bude nacházet trafostanice s ochranným pásmem. Natěšeni jsme nasledující den, t.j. pátek 26. 5. 2017, přišli na Obecní úřad, abysme zjistili, jakým způsobem můžeme podat nabídku. Bohužel nás rychle vrátili nohama na zem sdělením, že došlo k omylu a zmíněný pozemek celý odkoupí E.ON. Ještě týž den odpoledne byla nabídka opravdu stažena a internetové stránky neexistují (odkaz mám pro jistotu uložený). A ono ejhle !! Po roce je pozemek rozdělen na tři části ... žádný E.ON. Parcela zatížena věcným břemenem provozování vedení patří v současnosti stále obci a ty dvě větší části byly prodány. Jedna z nich patří současnému radnímu !! Asi mi něco uniklo !!"

 

Možná také kroutíte hlavou nad tím, co jste se právě dozvěděli a věřím tomu, že většina zastupitelů to ani neví. Současně však věřím tomu, že mnozí vědí jak to bylo a mlčí. Stávají se tak však spolu s J. Hasníkem odpovědnými. 

Nechci a nemohu se ani jako zastupitel, ani jako člověk pod takové jednání podepsat.

Nesouhlasím s ním a veřejně se od něj a od jemu podobných praktik distancuji.

Ano, i já jsem hlasoval pro prodej těchto pozemků stejně, jako všichni přítomní zastupitelé na zmiňovaném zasedání zastupitelstva. Bylo to však na základě zkreslené a zavádějící informace. Starosta obce, Josef Hasník, použil vyvěšení prodeje části pozemku pro E-On aby nás, zastupitele obelstil a aby byl zastupitelstvem následně  schválen záměr tohoto nezákonného prodeje.

 

Toto starosta na můj přímý dotaz, zda tomu tak skutečně bylo potvrdil na zasedání rady obce dne 18.7.2018!

 

Na tomto zasedání rady obce jsem vznesl námitku, že prodej uvedených pozemků neproběhl podle zákona. Starosta Josef Hasník a přítomní zastupitelé Jiří Zámečník a Otakar Šimoník však horlivě tento postup a uskutečněný prodej obhajovali.

 

Co k tomu říct? Kam se ztratila morálka, poctivost, slušnost, svědomí a ostatní hodnoty, které mají zdobit člověka a o co více představitele obce? Tohle není dobou. Tohle je lidmi, kteří nemají o výše zmiňovaných hodnotách ani ponětí. Nebo mají, avšak touha po osobním prospěchu je větší a silnější. A to je ještě horší a smutnější realita.

 

Nynější zastupitelé a radní M.Kovács i L. Hrabalová o této skutečnosti věděli a přesto podpořili dne 22. 4. 2020 na zasedání zastupitelstva obce zvolení Josefa Hasníka zpět na pozici starosty obce. Člověka s touto minulostí! Kde jsou jejich řeči, bití se do prsou a jejich předvolební prohlášení o nutnosti podrobného auditu při přebírání obce po Josefu Hasníkovi. Kde je Obec lidem? Otočili se o 180° proti svým předvolebním „zásadám“, proti svým voličům a „táhnou jho“ s těmi, proti kterým bojovali a kterých činy dříve odsuzovali. Jsem opravdu rád, že s nimi nemám již NIC společného. Nebo se možná neotočili, jsou stále stejní a jenom se přestali přetvařovat. 

 

V době, kdy jsem byl starostou obec prodávala další tři pozemky na výše uvedené ulici U Vodárny. Všechny byly řádně a dle zákona vyvěšeny a prodány.

Také jsme prodávali jeden pozemek na ulici Nová. Tento prodej byl dříve z důvodu zpochybnění vlastnictví pozemku obcí řešen soudním sporem. Pozemek nakonec zůstal v majetku obce a mohli jsme ho znovu nabízet k prodeji. Lze předpokládat, že pokud bych v této době nebyl starostou já, ale Josef Hasník, použil by se jeho metr, řekl by, že pozemek můžeme prodat nějakému jedinému zájemci, protože záměr prodat už byl jednou vyvěšen.

Já jsem v pozici starosty postupoval dle zákona, záměr prodat pozemek jsem zveřejnil na úřední desce, přihlásilo se 7 zájemců a pozemek byl na veřejném zasedání zastupitelstva vysoutěžen losem. A jak už to v životě někdy chodí, v tomto případě došlo k částečné nápravě tím, že tento pozemek vysoutěžila právě paní Petra Kvardová.

 

A reakce Josefa Hasníka na zastupitelstvu ve smyslu, že toto není žádný prodej, že takto se pozemky neprodávají asi hovoří za vše a dává tomuto příběhu tečku. A přitom to byl on sám, který na radě obce navrhoval uskutečnění prodeje tohoto pozemku právě losováním.

 

Ano, je to kauza, kterou by se měly zabývat orgány z oblasti trestně právní odpovědnosti.

Ano, je to kauza, na základě které by měl starosta s minimem soudnosti opustit svoji funkci a ne být do ní znovu zvolen stejně nesoudnými zastupiteli. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *