CORONAVIRUS SARS-CoV-2
19. 4. 2020
Podpultový prodej pozemků z majetku obce
6. 6. 2020
CORONAVIRUS SARS-CoV-2
19. 4. 2020
Podpultový prodej pozemků z majetku obce
6. 6. 2020

Zjednodušeně řečeno, po panu Hasníkovi a bývalém vedení obce jsme převzali po komunálních volbách na podzim 2018 také problémovou akci výsadeb prvků ÚSES (výsadba zeleně v extravilánu obce Dolní Dunajovice, 6,6 km v sedmi lokalitách), na kterou naše obec čerpala dotace.

 

Stav výsadeb jsme převzali ve velmi žalostném stavu. Termín nápravy byl AOPK (Agentura ochrany přírody krajiny) stanoven do listopadu 2019. První jednání proběhlo již v prosinci 2018 a následovala další jednání, jak je zřejmé z přiložené dokumentace. Od počátku bylo jasné, že obec bude muset vzít ze svého rozpočtu peníze, a buď je použít na vrácení dotace z důvodu neudržení projektu, nebo znovu investovat do výsadeb a rekonstrukce celého díla. V případě vrácení dotace by se jednalo o částku     2 438 888,- Kč.

A přitom zcela zbytečně. Odpovědnost za tento stav nese pan Hasník, který protokolárně převzal dílo „bez závad“,    přestože měl k dispozici pasport suchých stromů a nedostatků na díle. Neudělal za celou dobu od roku 2015 do listopadu 2018 nic. Nepodal ani obyčejnou reklamaci jednou větou.

Místo vzrostlé aleje jen pár stromků ( lokalita směr Březí) červen 2020

Opakovaně jsem předkládal zjištěné skutečnosti a výsledky uskutečněných jednání radě obce a také zastupitelstvu obce. Po celou dobu jsem se snažil najít způsob, jak zmírnit dopad škody na naši obec. Ze strany pana Hasníka a některých zastupitelů jsem však místo podpory a snahy o to samé, pozoroval spíše úšklebky a nechuť takové řešení hledat. Vždyť nejsnazší je vzít z obecní kasy peníze, zaplatit znovu a už o tom nemluvit. Korunu tomu dalo 7 zastupitelů, kteří zaslali výzvu mě, jako starostovi a tehdejší radě obce s požadavkem na vypsání výběrového řízení na zhotovitele, která končí větou.

Cituji: „Předpokládáme, že rada obce si je vědoma své odpovědnosti za případné škody, které hrozí v případě, že se výsadba v daném termínu neuskuteční.“

Tedy ten, který škodu způsobil svým nekonáním přehazuje odpovědnost na jiného, a ještě se staví do role poučovatele.

 

Několikrát jsem na radě obce a také na posledním zasedání zastupitelstva zdůrazňoval, že zastupitelé jsou za svoje rozhodování zodpovědní, a protože nejsme odborníky v té či oné problematice, je povinností zastupitelstva zajistit si odborné stanovisko tak, aby rozhodování bylo co možná nejsprávnější. Proto jsem také poptal právní stanovisko k tomuto případu, abychom jako obec postupovali podle platné legislativy, a ne v rozporu se zákonem.

Podařilo se mi vykomunikovat řešení, které mi připadá jako nejlepší možné. Panu Hasníkovi jsem předal nabídku firmy KAVYL s.r.o na rekonstrukci výsadeb vč. nabídky následné péče do roku 2025, což je do konce doby udržitelnosti projektu, a také právní stanovisko, kterým se má řídit tak, aby nebyl porušen zákon a aby obci vzniklá škoda byla alespoň částečně kompenzována.

Více jsem udělat nestihl, neboť jsem byl odvolán z funkce starosty obce.

 

Ano, je to kauza, kterou by se měly zabývat orgány z oblasti trestně právní odpovědnosti.

 

Ano, je to kauza, na základě které by měl starosta rezignovat na svoji funkci.

 

- chronologicky akce „Prvky ÚSES Dolní Dunajovice“
- právní stanovisko
- mail zaslaný ze SFŽP.

 

Prohlédněte si vývoj událostí v přehledné tabulce:           Prvky ÚSES tabulka řešení 2020

 

 

Věc: Právní stanovisko k dotazu starosty obce formulovanému v elektronické zprávě ze dne 6. dubna 2020

Obec uzavřela dne 14.11.2014 smlouvu o dílo se společností AGRO BRNO – Tuřany, a.s., jejímž předmětem byla realizace prvků územního systému ekologické stability – biocenter a interakčních prvků na území k.ú. Dolní Dunajovice na 7 lokalitách a následná údržba do jednoho roku po založení dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Zahradní a krajinářská tvorba, s.r.o. …………………………………. .

Cena za dílo byla sjednána celkem ve výši 2.177.713,- Kč.

Dílo mělo být realizováno ve dvou etapách s termínem ukončení první etapy do 31.12.2014 a druhé etapy do 30.6.2015. K převzetí první etapy ze strany obce došlo dne 22.12.2014 s tím, že v předávacím protokolu je mimo jiné konstatováno převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
Dle článku 6.1 smlouvy o dílo zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 5 let za níže uvedených záručních podmínek. Pod písmenem a) tohoto článku je uvedeno, že zhotovitel ručí za veškeré vlastní provedené práce a kvalitu použitého materiálu (tj. rostlin, osiva, chemických přípravků, hnojiv apod.) při zakládání a údržbě provedených výsadeb. Dále odpovídá za dodržení správného technologického postupu dle projektové dokumentace. Pod písmenem b) tohoto článku je konstatováno, že záruční doba počíná běžet ode dne, který je uveden v deníku jako den předání díla.

Dle článku 6.3 smlouvy o dílo je objednatel povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil.

Následně byl uzavřen dne 15.5.2015 dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, kterým byl předmět smlouvy o dílo rozšířen o činnosti uváděné v příloze dodatku, tedy o kultivaci půdy do 20 cm a kultivaci půdy do 10 cm, a to za cenu díla v částce 198.364,25 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla byl dohodnut do 31.5.2015.

Následně došlo dne 26.6.2015 k předání druhé etapy díla, tedy podepsán konečný předávací protokol, ve kterém je opět mimo jiné konstatováno převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

Dne 8.6.2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností AGRO BRNO – Tuřany, a.s., jejímž předmětem bylo provedení následné péče u výsadeb s názvem akce Revitalizace prvků ÚSES v k.ú. Dolní Dunajovice. Následnou péčí se rozumí: provedení výchovného řezu u všech vysazených dřevin a zálivka dle domluvy. Bližší specifikace viz. nabídka následná péče 2016-2017 ze dne 6.4., která je přílohou č. 1 této smlouvy. Termín zahájení díla byl sjednán v měsíci červnu 2016 a termín ukončení díla byl dohodnut do 31.12.2017. Cena díla byla sjednána v částce 234.298,- Kč vč. DPH.

Ze shora uvedených dokumentů je zřejmé, že obchodní společnost AGRO BRNO – Tuřany, a.s. na základě smlouvy o dílo ze dne 14.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2015 byla povinna provést zde specifikované dílo včetně následné údržby do jednoho roku po předání. Na dílo byla poskytnuta záruka v trvání pěti let. Následně měla uvedená společnost na základě smlouvy o dílo uzavřené 8.6.2016 povinnost od června 2016 do 31.12.2017 provádět výchovný řez u všech vysazených dřevin a zálivku dle domluvy.

Ze záznamu z kontrolní obhlídky ze dne 19.4.2015 (tedy ještě před finálním předáním díla, které proběhlo 26.6.2015), který je podepsán Ing. Janou Janíkovou jsou konstatovány nedostatky ve vztahu k realizaci projektu. Tyto poznatky Ing. Jany Janíkové, pokud nedošlo k jejich nápravě, však nejsou konstatovány v předávacím protokolu ze dne 26.6.2015.

Ze zjišťovacího protokolu ze dne 8.7.2015, rovněž podepsaného Ing. Janou Janíkovou, vyplývají konkrétní vady díla na plochách č. 1 až 3 a nedodržení počtu zálivek s tím, že na lokalitách jsou suché stromy. V tomto protokolu je mimo jiného konstatováno, že náhrada suchých stromů musí být provedena nejpozději do konce listopadu 2015. V poslední větě tohoto protokolu je konstatováno, že další lokality budou obhlédnuty v úterý 14.7.2015.

Ze záznamu o monitoringu ze dne 4.9.2018 (datum kontroly 31.8.2018) je mimo jiné konstatováno, že velká část výsadeb vlivem vysokých teplot, nedostatečných srážek a zřejmě i nedostatečné zálivky odumřela, jedná se téměř o polovinu výsadeb.

Průběžná provozní monitorovací zpráva ze dne 6.5.2019 za monitorované období 31.12.2017 až 31.12.2018 obsahuje v bodě 4D) nápravná opatření a jejich termín.

Ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích mimo jiné stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími se zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Dle ustanovení § 38 odst. 6 je obec povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Odstavec 7 § 38 pak stanoví, že obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Dle obsahu dopisu obchodní korporace AGRO BRNO – Tuřany, a.s., ze dne 22.7.2019 vyplývá, že ve věci smlouvy o dílo nebyla objednatelem u zhotovitele uplatněna žádná reklamace díla. Zároveň se tato společnost vymezuje proti své odpovědnosti za vady díla s tím, že pokud je v současné době dílo neúplné, spočívá příčina v odcizení vysazených stromů, v jejich poškození (pravděpodobně) zemědělskou technikou a uschnutím vlivem extrémního sucha v letech 2018 a 2019. V tomto dopise uvedená společnost odkazuje rovněž na uváděné předávací protokoly, ve kterých nebyly konstatovány vady a nedodělky.

S ohledem na uvedené ustanovení zákona o obcích o povinnosti obce včas uplatňovat právo na náhradu škody je obec povinna toto právo uplatnit. Nárok na náhradu škody se promlčuje v obecné tříleté subjektivní promlčecí lhůtě, která běží od okamžiku kdy se oprávněný dozví o tom, že došlo ke škodě a o tom, kdo je povinen k jejímu nahrazení a v desetileté objektivní promlčecí lhůtě ode dne kdy škoda vznikla.
O promlčení nároku soud rozhodne v případě uplatnění námitky promlčení žalovaným v soudním řízení.

Ačkoli z uváděných dokumentů podepsaných Ing. Janou Janíkovou lze dovodit v tomto období určité nedostatky, které měly být bez zbytečného odkladu vytknuty zhotoviteli v rámci odpovědnosti za vady díla, nemáme k dispozici žádné dokumenty, ze kterých by bylo patrné, že starosta či rada obce, by učinili v minulosti a zejména v době, kdy zhotovitel díla měl povinnosti o dílo pečovat (od doby uzavření smlouvy o dílo do 31.12.2017) relevantní právní jednání.
V obecné rovině lze konstatovat, že měl-li starosta či rada obce podklady svědčící o vadách prováděného díla, bylo povinností tohoto orgánu jednat v souladu ustanovení § 38 odst. 6 a 38 odst. 7 zákona o obcích a bez zbytečného odkladu vady u zhotovitele vytknout, případně vznést nárok z titulu vady u příslušného soudu (odmítl-li by zhotovitel dobrovolně plnit nároky z vad), případně též uplatnit nárok na náhradu škody.

Je tedy na místě zjistit, zda v minulosti byly s ohledem na poznatky Ing. Jany Janíkové ze strany obce vytknuty vady díla (dopis společnosti AGRO BRNO – Tuřany, a.s. ze dne 22.7.2019 uvádí, že nikoli) u zhotovitele, případně proč tomu tak nebylo, neboť vůči zhotoviteli s ohledem na ujednání o vytknutí vad bez zbytečného odkladu od jejich zjištění bude nárok z titulu vadného plnění velmi obtížně uplatnitelný, neboť není-li vada objednatelem vytknuta bez zbytečného odkladu a namítne-li to zhotovitel, soud nárok z titulu vady nepřizná.
Nebrání to však uplatnění nároku na náhradu škody proti zhotoviteli v případě, že se podaří obci prokázat příčinnou souvislost mezi vznikem škody a pochybením na straně zhotovitele, a to za předpokladu uplatnění tohoto nároku u soudu v rámci promlčecí doby. Dle ust. § 1925 Občanského zákoníku právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

V případě zjištění, že ze strany obce, respektive rady či starosty, nedošlo k vytknutí vad díla, ačkoli tyto osob měly doklady o tom, že dílo není plněno řádně, přicházela by v úvahu odpovědnost těchto osob za škodu, kterou je obec povinna dle ust. § 38 odst. 6 zákona o obcích včas uplatňovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *