Vypečený vánoční dárek občanům ZDRAŽENÍ POPLATKU ZA ODPAD O 80%

„Pomluvy“ na fb, podání podnětu na PČR
3. 8. 2020
Osobní vyjádření k tomu, co předcházelo odvolání starosty Dolních Dunajovic 2020
19. 9. 2022
„Pomluvy“ na fb, podání podnětu na PČR
3. 8. 2020
Osobní vyjádření k tomu, co předcházelo odvolání starosty Dolních Dunajovic 2020
19. 9. 2022

Vaše obec
Dolní Dunajovice
je zpravodaj o dění v obci s informacemi, které se běžně nedozvíte …

leden 2022

        Vážení občané,
dostáváte informace, které jsou skutečné, pravdivé, nezkreslené a které se do oficiálního periodika „Naše obec“ nehodí. Informace, které Vás možná budou zajímat. Avšak pokud ne, nezabývejte se jimi prosím. V tom případě, se Vám za tento informační list omlouvám a všem ostatním přeji pevné nervy při čtení.                                           Vít Záboj, zastupitel obce

        Obecní časopis „NAŠE OBEC“, který po komunálních volbách v roce 2018 doznal výrazných vizuálních změn směrem k lepšímu, je oficiálním periodikem naší obce Dolní Dunajovice. Vzpomínám si, že v roce 2019 jsme dostali na obecní úřad velmi pochvalný a obdivuplný telefonát, který časopis naší obce řadil na 1. příčku mezi všemi srovnatelnými časopisy vydávanými jinými obcemi.
Snažili jsme se tehdy o to, aby se tento náš časopis dočkal také výrazných změn obsahových a aby v něm zveřejňované informace odrážely skutečný a reálný stav naší obce. V období listopad 2018 až duben 2020 svitla občanům Dolních Dunajovic skutečně naděje, že se v tomto časopisu budou nadále zveřejňovat informace, které jsou pro občany zásadní, nezkreslené, transparentní, netendenční a které jsou opravdu zajímavé. To se však již opět neděje a dle mé vlastní ne-jediné zkušenosti tak zásadní a důležité informace zůstávají občanům skryté. Proto vznikla tato platforma, která nabízí čtenářům jiný, než „oficiálně schválený - ideologicky správný“ pohled na život a situaci v „Naší obci“, na práci a na přijatá rozhodnutí Rady obce a Zastupitelstva obce.
        Název „Vaše obec“ má mimo jiné také upozornit na skutečnost, že každá, tedy i ta naše obec je majetkem nás, občanů a ne právě zvolených zastupitelů obce, radních, starosty a místostarosty. Že příjmy a výdaje obce, poplatky občanů, prodeje a pronájmy pozemků, investice obce, rozhodování o čemkoliv, co se týká obecního majetku a hospodaření s ním je věcí veřejnou a je především záležitostí občanů obce, ať už je ve vedení obce právě ten, či onen.

Občané Dolních Dunajovic dostali od zastupitelstva obce pod stromeček opravdu vypečený dárek.

        Poplatek za odpad - nově          900,- Kč/ rok.
        Doposud bylo                                 500,- Kč
        Navýšení tedy o                             400,- Kč ( + 80%!)

        Tento návrh na zvýšení poplatku za odpad, navržený radou obce, byl schválený na letošním prosincovém zasedání zastupitelstva obce na základě níže citovaného bodu jednání:

        8) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

        Při vší úctě nevěřím, že takto formulovaný bod jednání ZO pochopili občané tak, že se bude poplatek za odpad zdražovat z 500,- na 900,- Kč/občana /rok. Otázkou je, proč tato skutečnost nebyla jasně v programu zasedání zastupitelstva formulována. Předpokládám však, že si odpovíte podobně jako já.

        Mohli bychom konstatovat, že se asi nedá nic dělat. Také v časopisu „Naše obec“ to nám, občanům, stejně (jako vždy) vysvětlil starosta Hasník. A potom-vždyť se přece všude a všechno zdražuje, tak je logické, že se musí zdražit i odpady v naší obci a že to musí zaplatit občané. Ono to ale tak jednoduché a jasné ve skutečnosti není, a hlavně by to tak vůbec být nemuselo.

        O tom, že všechny obce musí schvalovat novou vyhlášku o odpadech, která začne platit od 1.1.2022 se ví již rok nazpět. Firmy, které se touto problematikou zabývají, nabízely v průběhu roku 2021 obcím svoji pomoc či rovnou zpracování této nové vyhlášky.

        Když jsem na zasedání zastupitelstva obce (ZO) konstatoval, že je škoda, že se tento bod dostává na program jednání ZO až na poslední chvíli, v prosinci, a že jsme to měli projednávat dříve, aby byl prostor k diskuzi a k řešení, argumentoval starosta Hasník tím, že legislativa byla jasná až v červenci. To je však opět jeho demagogie, protože to, jak bude nová vyhláška formulována, nemá nic společného s tím, jaká bude výše poplatku. A navíc – čas od července do prosince, to je celého půl roku. A to opravdu není krátká doba, pokud by vedení obce mělo zájem tuto záležitost skutečně řešit, bez drastického zatížení občanů.
        Starosta Hasník vždycky s oblibou hlásal, že nebudeme sahat lidem do peněženek. To však už asi neplatí. Co ale platí obecně a vždy je to, že ne slova, ale skutky jsou důležité.

        Na zasedání zastupitelstva, ještě před schvalováním výše tohoto poplatku jsem se dotázal, jestli vedení obce vůbec někdy hledalo způsob, jak do obecní kasy dostat více finančních prostředků, aby obec, když má vyšší výdaje, měla také i vyšší příjmy. Odpovědi jsem se překvapivě nedočkal.

Řekl jsem zde také, že když budu jednoduše cca počítat rok 2022:
• 1.700 obyvatel x 900,- (poplatek)         = 1.530.000,- že obec vybere.
• Proti tomu výdaje (náklady) cca             1.800.000,-
bude obec doplácet cca                                270.000,- Kč/rok

        Dále k tomu vzniknou od roku 2022 další náklady, a to na provoz nového sběrného dvora (je potřeba se důkladně zamyslet a nastavit správně jeho provoz a poplatky a navedl jsem zastupitele, jak to udělat).

        Dalším z projednávaných bodů jednání prosincového zastupitelstva bylo schválení výše poplatku z pobytu (za ubytování). Navržený bod jednání:

        „9) Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č.3/2021, o místním poplatku“

        Upozornil jsem zastupitele, že:
        Poplatek z ubytování neplatí majitel ubytovacího zařízení. Není započítán do ceny lůžka a nejde ze zisku podnikatele. Tento poplatek jde mimo cenu za lůžko a ubytovatel se stává pouze výběrčím tohoto poplatku, který následně odvádí obci. Jde tedy z kapsy turisty, který s ním naopak počítá.

        Přednesl jsem tento přehled za rok 2020:
        • 207.506,- vybráno při sazbě poplatku                        6,- Kč          tj. 34.584 jednotek (lůžek)
         • 518.760,- jsme mohli vybrat při sazbě poplatku     15,- Kč         kterou jsem navrhoval     

          rozdíl do mínusu - 311.254,- což je ztráta obecní kasy/za rok 2020

        V roce 2020 byla žádost o snížení poplatku z ubytování odůvodněna obavou ze ztráty zisků ubytovatelů. Jednoznačně se tak stalo ve prospěch ubytovaných – tedy ne občanů Dolních Dunajovic.

        Jediný, kdo tehdy nehlasoval pro snížení poplatku jsem byl já. Ve výsledku to tedy byla podpora ubytovaných hostů a osob podnikajících v oblasti ubytování, na úkor obce a nás občanů. Protože jak již bylo zmíněno, obec je naše, je každého občana.

        Předpoklad režimu poplatků rok 2021:
          518.760,- při poplatku 15,- Kč (to vybereme)
        1.763.784,- při poplatku 51,- Kč (strop dle zákona) jsme mohli vybrat
        To by pokrylo +/- náklady na odpady při platbě 0,-Kč až 200,-Kč/občana
        A i kdyby zůstal poplatek jako doposud ve výši 500,- Kč bez zdražování, obec by si z vybraných poplatků tvořila finanční rezervu.

        Také jsem upozornil, že skutečnost je ještě jiná a že je alarmující:         Rozdíl za rok 2021 cca - 1.245.000,- (do mínusu).

        Realita je však ještě horší:
        Pokud by byly obci odvedeny poplatky za všechna lůžka (což ovšem není reálné), nebo alespoň za většinu skutečně obsazených lůžek všech ubytovacích kapacit v obci, mohli bychom podle mého, velmi střízlivého odhadu kalkulovat s násobkem a počítali bychom tak s cca 60.000 obsazenými lůžky/rok.
Prostý výpočet: 60.000 x 51,- Kč = 3.060.000,- Kč do obecní kasy!

        Upozornil jsem zastupitele, že:

        „Pokud schválíme pro rok 2022 výši poplatku 25,- Kč, současně tím říkáme, že nám (zastupitelům) více záleží na ubytovaných,                 než na občanech naší obce. A s tím já zásadně nesouhlasím.“

         Vážení občané, reakce na tomto zasedání zastupitelstva byla následující:

- starosta Hasník argumentoval tím, že je rád, že v obci máme stále otevřený obchod, což jinde nemají a že je to díky turismu a že výše poplatků z ubytování by mohla způsobit jejich odliv a také, že si zjistil, že jediné Valtice, mají poplatek ve výši 51,-Kč.

- místostarosta Kovács řekl že moje vyjádření je populistické a že si máme vážit podnikatelů, které v obci máme, protože daně, které platí, se nám nějak vracejí do našeho rozpočtu.

        Je pro mne naprosto neuvěřitelné, jak otevřeně a bez sebemenšího uzardění zastupitelé, vedení obce a současně i někteří provozovatelé penzionů bojují za to, aby poplatky z ubytování, nebyly vybírány ve prospěch obce a občanů a navíc bojují za to, aby nebyly navýšeny. Současně jim však vůbec nevadí navýšení poplatku za odpad občanům rázově o 80 %! Jak argumentují možnou ztrátou svých zisků? Jak jim v tomto někteří další zastupitelé přizvukují? V kontextu možného příjmu peněz do obecní kasy a postoje zastupitelů, kteří výši poplatku schvalují, tak tedy upřednostňují svoje zájmy nad zájmem obecním.

        Turisté, kteří přijíždějí obdivovat krásy naší obce, okolní krajiny a krásná vína našich vinařů a kteří si z těchto cest do svých domovů jistě odvážejí nezapomenutelné zážitky, si však sebou již neodvážejí odpad, který po nich logicky zůstává. Ten nám zde nechávají na penzionech, (jejich provozovatelé mají většinou uzavřenou vlastní smlouvu o likvidaci odpadu s STK), avšak také ve veřejných odpadkových koších, nebo na veřejných prostranstvích. Odpad po nich uklidíme, STK ho odveze, vyfakturuje a obec zaplatí. A nikdo se již nezabývá skutečností, že tento odpad není od občanů Dolních Dunajovic a že na tyto účely, by měly být od turistů vybrány finanční prostředky právě formou poplatku z ubytování, které by i tyto zvýšené náklady obce za odpady pokryly. To by však byla práce vedení obce (rady obce) navíc. (Opravdu navíc?!) Tak to raději bez debaty všichni zaplatíme ve svém poplatku za odpad. Je to přece snazší a potom, vždyť se všechno zdražuje, tak co.
       RO a zastupitelé by však měli takto přemýšlet a měli by hledat způsoby, jak obec může na cestovním ruchu profitovat a jak díky takto nastaveným poplatkům z ubytování a jejich výběru přenášet v důsledku výhody na své občany. Z cestovního ruchu mnohé obce velmi těží, obohacují obecní kasu a prosperují. Obec Dolní Dunajovice nikoliv. To je opět smutné a je to k zamyšlení. Předpokládám, že se zde jedná o jasný střet zájmů.

        Podal jsem návrh řešení a protinávrh, aby poplatek
       - za odpady zůstal ve výši                      500,- Kč/ osobu/ rok
       - za ubytování byl schválen ve výši         51,- Kč/ lůžko/ noc

        Starosta dal pro „jistotu“ hlasovat nejprve o původním návrhu přesto, že praxe bývá taková, že se hlasuje nejprve o podaném protinávrhu (a to i ve sněmovně). Původní návrh byl, (jak jinak) přijat, takže o mém, konstruktivním a pro všechny občany vstřícném protinávrhu, se již nehlasovalo.

        Přítomno bylo všech 15 zastupitelů
                13 hlasovalo pro návrh nízkého poplatku 25,-Kč z ubytování
                 2 jsme hlasovali proti
                12 hlasovalo pro poplatek 900,-Kč za odpady / osobu/ rok
                 2 jsme hlasovali proti, 1 se zdržel

        Někteří naši zastupitelé jsou navíc v naší obci zastupiteli mnoho volebních období opakovaně. Také je dobré si připomenout, že v současném, 15.-ti členném zastupitelstvu obce, máme mimo nynějších, také 5(!) bývalých místostarostů a jednoho starosty. Tedy předpokládám, že jsou to lidé, kteří mají přehled, znají Zákon o obcích a budou tedy jednat ve prospěch obce a občanů. Je na místě si připomenout slib zastupitele, který skládá každý zvolený zastupitel na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce.

Slib zastupitele

„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

        Slib zastupitele se stal cárem papíru… obec a občan opět prohráli.
        A přitom stačilo tak málo. Zodpovědně hledat řešení ve prospěch občana i obce. Jednoduše stačilo jenom chtít...

        Vážení občané, je to smutné, ale pravda je taková, že opět již nikdo nehlídá naši obecní kasu a že peníze, které z ní plynou končí v projektech, kterých se pravděpodobně naše, ani ty nadcházející generace nedožijí. Projekty, které vedení obce nyní objednává a financuje a které jsou nazvány např. jako urbanistická studie obce Dolní Dunajovice 2050 by měly být pojmenovány spíše letopočtem 2250, nebo 2300. A jistě se mnou budete souhlasit, že vnímání světa a obce v té době bude natolik jiné, že se budoucí vedení obce (pokud vůbec nějaké bude) nad našimi dnešními plány shovívavě usměje, a vytvoří si svět, město či vesnici po svém. A tyto dnes velmi draze vyprojektované představy, skončí v lepším případě v archivu obce jako nikdy nerealizované. Podobně, jako jsem já do archivu obce v roce 2018 uložil bedny s nápisem: „BOJ PROTI DÁLNICI“.       

        My dnes nepotřebujeme financovat projekty, které by se mohly realizovat možná za 200 roků. Ani ty v horizontu 50-100 let.
My potřebujeme v Dolních Dunajovicích aktuálně především nový kulturní sál.

        Když jsme po komunálních volbách v roce 2018 ve vedení obce nastavovali investiční záměry obce pro roky 2018-2022, byl to právě kulturní sál, který byl prioritou spolu s přípravou stavebních pozemků pro výstavbu nových RD.

        A nyní, když jsem se na zasedání zastupitelstva zeptal, zda tento investiční záměr stavby nového kulturního domu současná rada obce odložila na vedlejší kolej, protože jsem za poslední rok a třičtvrtě nezaznamenal v této oblasti žádnou aktivitu. Místostarosta Kovács se sice kroutil a květnatě hovořil o tom, že to tak úplně není, starosta Hasník však na rovinu přiznal, že s projektem a záměrem stavby nového kulturního domu nyní nepočítají. Dokonce v Radou obce předloženém a na tomto zasedání zastupitelstva schváleném výhledu investic pro roky 2023-2025 není u tohoto záměru počítáno ani s jedinou korunou. Tedy ani projekční či přípravné práce nejsou ve výhledu obce pro nadcházející čtyři roky.
        Vážení občané, Váš-náš kulturní sál a dům v Dolních Dunajovicích opět není v hledáčku vedení obce a zájmem většiny zastupitelů není v dohledné době jeho stavba. A přitom současné kino je v naprosto dezolátním stavu. Co já si pamatuji, tak obec k jeho provizornímu provozování dostávala, a to opakovaně a vždy pouze na rok souhlasné stanovisko od statika. Stav kina se logicky stále zhoršuje, bude se muset zbourat, což bude obec stát nemalé peníze. Stavba nového sálu je však v nedohlednu. Je škoda, že od dubna 2020 návštěvnost veřejnosti na zasedání zastupitelstva opět velmi poklesla. Na druhou stranu to pro mne není velkým překvapením. Pokud je nynější praxe opět taková, že vše je dopředu s většinou zastupitelů dohodnuto a zastupitelé pak na svém zasedání svorně hlasují tak, jak mají, stává se zasedání zastupitelstva pouhou (dle zákona nutnou) divadelní fraškou. To je ovšem pro mnoho občanů nezajímavé a je to pro ně pochopitelnou ztrátou času. Jsou témata, z nichž mnohá jsou veřejným tajemstvím, ale na oficiálním webu obce, zasedání zastupitelstva obce či v časopise „Naše Obec“ se o nich pro jistotu raději mlčí, protože jsou až příliš zajímavá.

        Jsem zastupitel, bývalý radní, místostarosta a starosta. Vždy, na všech těchto pozicích jsem pracoval ve prospěch obce a ve prospěch občanů naší obce. Nejsem zkorumpovaný a nejsem nikomu a ničím zavázaný. Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2006. Být zastupitelem pro mne vždy znamenalo a znamená, být zde pro občany, hájit jejich zájmy a současně také zájmy obce.
Dodržovat zákony a pracovat ve prospěch obce a občanů vyplývá jednak ze slibu zastupitele, avšak také z prosté lidské podstaty, že když něco slíbím, tak to také i splním. Holt stará škola, jak se říká. Mohl bych to však také všechno prostě přejít, neřešit a nevysvětlovat. Mohl bych si říct, že se nedá nic dělat. Jenomže to, bych se pak nemohl dál dívat do očí Vám, spoluobčanům a sousedům. To však jako člověk, soused a zastupitel stále chci. A vlastně ani jinak jednat nemohu, pokud se chci nadále řídit podle těchto životních pravidel, která by přece měla být základní normou každého člověka. Kdo mne zná, ví, že nic jiného ode mne vlastně ani očekávat nemůže.

        Vážení občané, přeji Vám všem pevné zdraví, radost a ať je ten nastávající rok 2022 pro každého z Vás ve všem lepší, než byl ten uplynulý.
        Je škoda, že žádné přání k Vánocům, nebo do nového roku 2022 v jakékoliv podobě vedení obce svým občanům nevyslovilo. Pakliže zdražení odpadu nebylo právě onou zdravicí.
                                                                                                                                                                                Vít Záboj, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *