OBJÍŽĎKA, STATIK a odmítnutí pomoci občanům zastupiteli ze sdružení Obec lidem

Skládka- poplašná zpráva na zastupitelstvu obce prosinec 2019
10. 6. 2020
Vizitka Obecního úřadu hned ve vstupu
21. 6. 2020
Skládka- poplašná zpráva na zastupitelstvu obce prosinec 2019
10. 6. 2020
Vizitka Obecního úřadu hned ve vstupu
21. 6. 2020

Statik v rámci objížďky přes Dolní Dunajovice ( příspěvek na fb)

Při plánování rekonstrukce mostu u Pasohlávek jsem přednesl na radě obce návrh, abychom z důvodu plánované objížďky přes naši obec poptali statika, který by provedl prohlídku a zdokumentoval stav obecního majetku (budov) na trase objížďky. Dále jsem navrhl, aby tato možnost byla nabídnuta také všem majitelům nemovitostí na této objízdné trase. Rada obce souhlasila, statika jsem zkontaktoval a vše potřebné s ním dohodl.

Prohlídky nemovitostí statik naplánoval na únor 2020 tak, aby se vše stihlo před zahájením provozu objízdné trasy.

Následně jsme na zasedání rady obce pověřili bývalou místostarostku L. Hrabalovou aby zpracovala výzvu občanům do schránek s tím, že po případném připomínkování a úpravě ji rozešleme. L. Hrabalová tuto výzvu připravila, ovšem byla koncipována tak, že si každý zkontaktuje statika samostatně. S tímto jsem já, D. Kopřiva a P. Holec nesouhlasili a trvali jsme na tom, že toto má zastřešit obec, že požadavky od občanů schromáždíme spolu s kontakty v kanceláři OÚ a následně předáme statikovi, aby si sám tyto zájemce o prohlídky zkontaktoval. Tento postup se však nelíbil ani L. Hrabalové, ani M. Kovácsovi a nelogicky argumentovali tím, že na takový postup je již pozdě, že se pod toto nepodepíší a že od toho dávají ruce pryč a že toto si na zodpvědnost nevezmou. A skutečně od toho ruce pryč dali. Pozdě samozřejmě nebylo, času bylo dostatek a statik stejně mohl až v únoru. Nezbývalo tedy, než abych výzvu občanům sepsal sám, nechal roznést na příslušné adresy a následně předal kontakty zájemců statikovi. Statik mimochodem byl za tento způsob také rád. Vždyť žádostí se nakonec sešlo hodně a představa, že by mu každý volal sám…

 

Toto je jeden z příkladů možné pomoci občanům naší obce ze strany bývalé místostarostky a radního ze sdružení Obec lidem. A skutečnost?

Zaslaný e-mail s vyjádřením – od toho dáváme ruce pryč, toto dělat nebudeme.

Jak vidno, sdružení Obec lidem jenom v názvu. Pro občany ve skutečnosti nic dělat nechtějí. Mimochodem to byl také jeden z nesplněných úkolů z rady obce, které bývalá místostarostka dostala a písemně odmítla udělat. A měla v tom zastání radního M. Kovácse.

 

Nakonec vše dobře dopadlo i bez zástupců tohoto sdružení.

 

Toto jsou skutečné příběhy a fakta na rozdíl od nekonkrétních pomluv a lží.

Myslím, že další komentář není potřebný.

 

 

Reakce M. Kovácse na fb:
„Miroslav Kovács Reakce na informaci vytrženou z kontextu... Ono to bylo trochu jinak. Zase klasika za strany bývalého starosty Víta Záboje. Zdeformovat, vybrat pouze část proběhlé diskuze, na tom pak stavět a dávat matoucí informace. Již na konci října 2019 jsme s Lenkou Hrabalovou a ostatními zastupiteli (např. Luboš Hron), tlačili na bývalého starostu, aby se situace nepodceňovala a občany jsme informovali co nejdříve o návrhu na zajištění statického posudku jejich rodinných domů. Pověřili jsme bývalého starostu k tomu, aby kontaktoval soudního znalce v oboru posouzení statiky budov, aby doporučil obhajitelnou formu a podobu statického posudku, která by v případě soudního sporu o náhradu škody na majetku obstála. Soudní znalec dá doporučení na to jak, a tento návod se bude dotčeným občanům prezentovat. Tedy snaha o to, aby nebylo doporučení amatérské, ale opíralo se o odborný posudek. V tento moment jsme to brali tak, že si bývalý starosta uvědomuje závažnost situace a nebude věc podceňovat a bagatelizovat. Bylo to ještě v čase, kdy bylo dostatek času. Upozorňovali jsme na časovou vytíženost všech znalců a projektantů, tak aby se začalo ihned. Když popis vývoje situace zkrátím, aby nebylo mé psaní příliš dlouhé, tak to dopadlo nakonec následně. Bývalý pan starosta se na to vykašlal. Tuším, že na začátku února 2020, se na radě na vývoj v této věci zeptal jak Luboš Hron, tak Lenka Hrabalová. Ta byla již v té době odříznuta od informací ze strany Víta Záboje, úplně ji bojkotoval a jako místostarostka nebyla informována. To už se jelo ze strany Víta Záboje jen stylem akce jednoho muže. Bývalý starosta se zakoktal a řekl: "Pojďme to vyřešit, co navrhujete?" Přítomní zastupitelé a někteří radní se zarazili, podívali se na sebe a položili dotaz: "No neřekli jsme si to již v říjnu? Nedostal jsi již v říjnu zadání?" Takže jsme návrh zrekapitulovali. My jsem navrhli, aby se občanům napsal manuál, jak statický posudek zajistit, předat jim kontakt na prověřeného znalce a statika v jednom, pana Klusáčka. Aby to proběhlo v podstatě ihned bez odkladu, téměř druhý den po radě obce, protože termín objížďky byl na dohled. Náš návrh byl, aby občané dostali návod, svobodně se rozhodli, zda jej využijí či nikoliv, a co nejdříve si pana Klusáčka objednali. Nechtěli jsme řešit hromadné zadání, bylo by to na dlouho. Měli jsme obavu, že bývalý starosta bude zase liknavý a jeho tempem práce bychom poškodili občany tím, že by se vše nestihlo v potřebném termínu. Brali jsme to tak, že v takovémto případě nebylo potřeba zajišťovat hromadnou koordinaci, ale individuální by byla snadnější, pružnější a okamžitá. Nebudu-li do toho motat všechna sdružení a kandidátky, tak byla vůle ze strany všech přítomných zastupitelů to řešit velmi rychle a všichni zastupitelé si byli vědomy odpovědnosti vůči dotčeným občanům DD. Zastupitelé pověřili starostu ke konání v říjnu 2019 a ono to nedopadlo, zase se dohánělo na poslední chvíli, stejně tak jako u ostatních projektů obce. Pak si kladu otázku, za co bral pan bývalý starosta peníze? Být starostou není jen chodit "po promenádě", usmívat se a dělat líbivá gesta. Hlavním úkolem je pracovat...“

 

 

Odpověď na reakci M. Kovácse na fb.

Citace ze zápisu z rady obce:

„SO informoval o objízdné trase přes Dolní Dunajovice v souvislosti s opravou mostu na Novomlýnských nádržích. Přítomní se shodli na potřebě zjistit od ŘSD, co budou a v jaké formě požadovat, při uplatnění případných škod na majetku. Jestli statické posudky před/po nebo jinou prokazatelnou formu zdokumentování. Poté budou občané informování, aby si tyto dokumenty zajistili a měli možnost náhrady škody. To samé bude platit u obecních budov jako Bílá růže, budova školy, školní družina, retardéry 3x. Vyplynulo také zajistit boční vchod do školy a zatáčku u budovy školní jídelny/družiny.

Usnesení č. 8/R 30-2019
- R.O.D.D. pověřuje SO se zjištěním informace od ŘSD, jakou formou a jaké podklady budou požadovat pro uplatnění případné škody na majetku v souvislosti s objízdnou trasou přes Dolní Dunajovice po dobu opravy mostu na Novomlýnských nádržích. Jestli budou požadovat statické posudky budov před/po nebo jinou prokazatelnou formu zdokumentování rozsahu poškození. U obecního majetku bude zajištěn pasport kanalizace, posudky budov Bílé růže, školy, školní jídelny a 3x silničního retardéru. Informace poskytne SO na příští radě. Poté budou informováni občané.
H: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se“

 

Tak informace záměrně překrucuje M. Kovács:

1. V říjnu 2019 na mne nikdo netlačil a nemusel tlačit. Ono by to ani nešlo. Přece by stačilo přijmout usnesení na radě obce a pověřit starostu nebo někoho jiného jeho výkonem. Na radě obce jsem v jednom z bodů jako obvykle informoval o připravované objížďce a společně jsme se dohodli na tom, že starosta poptá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zjistí, co budou požadovat za dokumenty v případě poškození majetku na objízdné trace tak, aby tyto podklady byly pro ně dostačující. Také jsem oznámil, že zajistím statika na zdokumentování obecního majetku a zjistím jaký je jeho názor na zdokumentování soukromého majetku na trase objížďky. Toto se také stalo, což jsem popsal ve svém příspěvku.

 

2. M. Kovács (MK) opět lže, když píše, že jsem se na to vykašlal. Se svojí rétorikou se nezakoktávám a nebylo tomu tak ani na radě obce, která je zde MK zmíněna. Ani nebyl důvod. Naopak jsem informoval radu obce o vyjádření ŘSD – tedy podal informace o splněném úkolu a přečetl jsem e-mail od ŘSD, v němž se mimo jiné omlouvají za zdržení s odpovědí. ŘSD zaslala vyjádření a ubezpečení, že statické posudky si zajistí samo a v případě vzniklé škody z důvodu zvýšeného provozu bude náhradu škody řešit, že se s takovou možností v jejich rozpočtu počítá.

 

3. Na této radě L. Hron zpochybnil důvěryhodnost organizace ŘSD, někteří zastupitelé se k jeho názoru přidali a konstatovali, abychom zajistili statika také pro majitele nemovitostí. Navrhoval jsem, abychom tuto záležitost vzali jako obec finančně na sebe a tyto statické práce občanům zaplatili, že by měla být ze strany obce vstřícnost, že by to bylo správné. Tento můj návrh neprošel a tak jsem u statika pouze potvrdil, že s prohlídkami počítá a termín únor 2020 si rezervuje.

 

4. Jestli se na sebe, jak popisuje MK zastupitelé podívali a řekli, že si to řekli už v říjnu, tak připomínám, že neřekli, protože v říjnu bylo zadání ze strany rady obce poptat ŘSD, jak jsem výše připomenul. Ono ani opakovaná lež ze strany MK se nestane pravdou, i když on by si to moc přál a moc se o to snaží.

 

5. MK vůbec netuší, co všechno starosta koná a čím se zabývá. Pokud hovoří neustále o lenosti a liknavosti, asi myslí sebe podle pravidla „podle sebe soudím tebe“. A bývalá místostarostka se měla o informace zajímat sama. Není povinností starosty jí je nosit na stříbrném tácku. Měla především pracovat pro obec a ne  za 30.000,- měsíčně vymýšlet intriky a způsob, jak sesadit starostu.

 

6. Tedy opět nic než lež, manipulace, překrucování skutečnosti a žvásty podobně, jako v ostatních slohových pracech MK včetně jeho prohlášení po odvolání starosty.

 

M. Kovács je velký manipulátor a líbivými slovy umí podávat lež jako by to byla pravda.

 

Jenže fakta jsou fakta. A já se ve všech svých příspěvcích a prohlášeních opírám pouze o fakta, která mohu doložit.

Na rozdíl od M. Kovácse a L. Hrabalové, kteří lžou a zaštiťují se sdružením Obec lidem, zastupiteli, kýmkoliv, jen aby jejich tvrzení vypadala důvěryhodně.

Směšné, ubohé, trapné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *