Starosta občanům, Září 2019
12. 9. 2019
Vánoční strom
12. 12. 2019
Starosta občanům, Září 2019
12. 9. 2019
Vánoční strom
12. 12. 2019

Jelikož se mě v poslední době mnoho lidí dotazuje na to, jaký je rozdíl mezi hudebním a charitativním festivalem „BIOGRAF“ v porovnání s koncertem „KŘÍDLA MOTÝLÍ“, nabídnu vám v následujících řádcích svůj pohled. V březnovém vydání časopisu „Naše obec“ jsem vysvětloval, proč jsme ukončili spolupráci s organizátory benefičního koncertu „Křídla motýlí“. Důvodem bylo především to, že se s takovým způsobem charity neztotožňujeme a že se nám tento systém nelíbí. Agentura pana Franceho dokázala zajistit velké množství finančních prostředků a oslovit spoustu sponzorů. Následně pak uspořádala benefiční koncert se záměrem získat a předat finanční prostředky agentuře Debra, která pomáhá v léčbě lidem s nemocí motýlích křídel. Když jsem zjistil rozdíl mezi výší sponzorských darů a skutečnou částkou, která byla nakonec společnosti Debra předána, ztratil jsem iluze o smyslu této aktivity v naší obci. Dnes mohu zodpovědně napsat, že většina darovaných prostředků byla použita na uspořádání koncertu s názvem „Křídla motýlí“ a pro agenturu M. Franceho. Pouze malá část těchto prostředků se dostala ke skutečně potřebným a na účel, na který sponzoři přispívali. Jistý rozdíl mezi výše jmenovanými projekty je. Organizátoři „Biografu“ také uspořádali charitativní koncert. Příjem z této akce se skládal z darů od sponzorů, ze vstupného a z příspěvků do pokladničky. Po odečtení nákladů na tuto akci zůstal zisk, který na rozdíl od „Křídel motýlích“ nepochybně celý odvedli na transparentní účet. Sponzoři, kteří byli požádáni o příspěvek na „Dům pro seniory-BIOGRAF“ dali svoje peníze v dobré víře na dům pro seniory v Dolních Dunajovicích. Ve skutečnosti však tyto jejich peníze byly použity v prvé řadě na úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu a na hudební produkci. Na skutečný záměr – Dům pro seniory – zůstala z každé přijaté tisícikoruny zaokrouhleně částka 250 Kč. (Pro tento výpočet jsem použil vyčíslení příjmů a nákladů, kterou zveřejnili organizátoři akce). Rozčarování mnoha sponzorů, kteří se mnou hovořili a kteří byli podle jejich slov uvedeni v omyl tím, že byli požádáni organizátory o příspěvek na dům pro seniory a následně zjistili, že vlastně přispěli především na pořádaný koncert jsou velká. Příště prý budou ostražitější než svoje peníze někomu dají. Myšlenka záměru stavby domu pro seniory není nová. Tento záměr se v naší obci projednával již v 80. letech a mnozí si to jistě pamatují. Realizaci takového záměru předchází zajištění finančních prostředků v řádech mnoha desítek milionů korun spolu s možností čerpání úvěru, poskytnutí dotace, zajištění pozemků, sítí, komunikací atd. Myšlenka charity je také skvělá. Otázkou je, co si kdo pod pojmem charita představuje a co vše se dá za toto ušlechtilé slovo skrýt. Charita (z latinského výrazu caritas=slitování, smilování) je bezúplatné poskytnutí daru ve prospěch potřebného. Z výše uvedeného vyplývá, že charitu dělá ten, kdo za poskytnutou službu, dar či pomoc nepřijme žádnou odměnu. Charitativní koncert, festival či vystoupení, za které je účinkujícímu zaplaceno nejsou charitou. Bezpochyby je zásadní a podstatné, že podmínkou charitativní akce je dobrý skutek, otevřené srdce a nulová představa o vlastním zisku. Pokud však jediný zúčastněný žádá odměnu, nemá mít na charitativní činnosti žádný podíl. Pokud toto organizátoři připustí, neměli by hovořit o charitě při oslovování sponzorů. Obec Dolní Dunajovice poskytla na pořádání této akce (stejně jako všem jiným sdružením) taneční parket, a na žádost předkladatelů návrhu – Sdružení Obec lidem – také zřídila transparentní účet u Komerční banky. Další žádost, o poskytnutí finančních prostředků z obecního rozpočtu na pořádání koncertu, kterou předložilo „Sdružení Obec lidem“ ani převod peněz z jednoho účtu obce na jiný účet obce, kde by ležely dlouhou dobu bez užitku, jsme na Radě obce neodsouhlasili. Až jednou dojde k realizaci stavby domu pro seniory, bude právě obec investorem tohoto záměru. Do té doby by si obec svoje peníze na tomto účtu zmrazovala a nemohla by je použít pro žádný jiný účel. Pokud chceme postavit v naší obci nový kulturní sál, intenzifikovat ČOV, připravit pozemky vč. sítí a komunikací pro výstavbu RD, postavit v areálu školy novou jídelnu s kuchyní, družinou a případně i novou MŠ, další finanční prostředky na dlouhou dobu nebudeme mít k dispozici. Transparentní účet je účet, který je zřízen pro konkrétní účel, a  finanční prostředky na něm deponované mohou být použity pouze a jen pro tento definovaný záměr. Finanční prostředky budou na tomto transparentním účtu ležet velmi dlouho a díky inflaci budou ztrácet postupně na své hodnotě. Myšlenka domu pro seniory je jistě ušlechtilá a ztotožňuji se s ní. Tento článek jsem napsal proto, aby všichni měli možnost se na základě poskytnutých informací orientovat a sami se rozhodnout jestli a jak chtějí na tento (a každý jiný podobný) projekt přispívat. Každý si může jednoduše spočítat, jestli mu tento způsob „charity“ vyhovuje. Organizátoři jistě odvedli velký kus práce a vložili do tohoto projektu spoustu svého volného času a energie. Pokud však výrazně větší díl z darovaných prostředků je použit na jiný účel, než na který byl poskytnut a výsledek celé akce je 1.000:250, podle mého názoru něco není v pořádku.

Tento článek má za cíl vysvětlit čtenářům souvislosti a dát odpovědi na jejich otázky.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *